آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان

نویسنده

چکیده

بازداشت موقت یکی از موضوعات مورد اختلاف صاحب نظران حوزه دادرسی کیفری است. طرفداران، به بازداشت موقت به مثابه مکانیزمی برای حمایت از منافع اجتماع در مقابل ناقضان قانون می نگرند. در مقابل، مخالفان، آن را ناقض حقوق و آزادی های عمومی دانسته و بر تحدید دامنه آن تأکید می کنند. در این میان برخی نظام های کیفری مانند انگلستان تلاش کرده اند بین این دو دیدگاه تعادل ایجاد کنند. اصل حق بهره مندی از آزادی به قید ضمانت مهم ترین راهکار نظام کیفری انگلستان برای تضمین حقوق متهم است. با این حال، در موارد خاص و به منظور حمایت از منافع اجتماع این اصل کنار گذاشته می شود. علاوه بر این، در این نظام مقررات جامعی در مورد این قرار پیش بینی شده تا جلو هرگونه سوء استفاده احتمالی گرفته شود.
این مقاله تلاش دارد ضمن معرفی قرار آزادی به قید ضمانت، مراجع صلاحیتدار، فرایند رسیدگی، تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای نقض شروط قرار را در نظام کیفری انگلستان بیان کند.

کلیدواژه‌ها