علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج

نویسندگان

چکیده

قتل عمدی به عنوان یکی از جرایم طبیعی همواره در طول تاریخ به عنوان عملی خشن و از هولناکترین جنایات بشر بوده که علاوه بر از بین بردن امنیت،احساس امنیت را نیز در جامعه مخدوش می کندو مورد مذمت تمامی جوامع و ادیان بوده است وتاثیر روانی آن تا سالها در اذهان باقی می ماند که به رغم وضع قوانین مختلف و سنگین ترین مجازات ها برای آن بازهم شاهد بروز ارتکاب آن هستیم.
با توجه به استان شدن البرز و همجواری شهر کرج با پایتخت محققان برآن شدند تا تحقیقی در خصوص علت شناسی قتل های عمدی در محدوده مکانی شهر کرج از سالهای1385الی1391از لحاظ انگیزه -آلات مورد استفاده و جنسیت مرتکبان و قربانیان را با توجه به نظریات جرم شناسی مورد ارزیابی قرار دهند.روش تحقیق،توصیفی-تحلیلی است وجامعه آماری از میان تشریح 397پرونده ی قتل های اتفاق افتاده در شهر کرج از مرحله کشف تا صدور حکم از زاویه علم جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی می باشد.
پس از تجزیه و تحلیل که از طریق برنامه spssبه صورت جدول و نمودار ارائه گردید نتایج حاصل ارزیابی ها نشان گرآن بود که انگیزه های قتل به ترتیب1-نزاع و درگیری2-اختلافات خانوادگی3-رابطه نامشروع4-اختلافات مالی5-سرقت6-انتقام و اخاذی می باشند که عامل انجام قتل ها به ترتیب فراوانی به سلاح سرد-خفگی و ضرب و جرح تعلق دارد و بین تعارض فرهنگی موجود در شهر به علت مهاجرت و بیکاری آنان و وجود4زندان در هر گوشه شهر و مسائل مربوط به رفت و آمد زندانیان و اختلافات درون زندان توسط زندانیان وآمار قتل های موجود رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها