بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص در کلان شهر اهواز انجام گرفته است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهایی همچون: متغیرهای جمعیت شناختی، احساس محرومیت نسبی، ازدواج اجباری، قومیت، انسجام در خانواده و... بر پدیده مفقودیت و معنی داری یا عدم معنی دار بودن تفاوت آماری مفقودین در رابطه با این متغیرها می باشد.
پژوهش انجام شده با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش نامه از نمونه ای به حجم 157 نفر انجام گرفته است و نمونه ها به صورت تصادفی ساده تعیین گردیده اند. جامعه آماری شامل کلیه افراد مفقود شده در کلان شهر اهواز در سال 1389 می باشد که مجموع آنها تعداد 344 نفر بوده است. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار excel و spss نسخه 18 تجزیه و تحلیل گردیده اند. در این تحقیق علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی، آزمون های Binomial و ch-square استفاده گردیده است. فرضیه های تدوین شده این تحقیق که مجموعاً شامل 15 فرضیه بوده است به کمک آزمون های پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته و معنی دار بودن روابط آنها با پدیده مفقودیت اثبات گردیده است که در پایان کلیه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها