نقش انگشت نگاری در جرم یابی

نویسنده

چکیده

امروزه در جرم یابی روش های جدیدی برای اثبات قطعی وقوع جرم در سراسر دنیا مورد
استفاده قرار می گیرند که نتایج آن می تواند در تعیین محکوم و تبرئه کردن متهمان با اطمینان
بسیار بالا استفاده شود. افزایش دقت این روش ها باعث شده است به طور گسترده در تحقیقات
جنایی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه ها نیز در بررس یهای خود، به این روش ها استناد کنند.
انگشت نگاری در جرم یابی در عرصه تحقیقات جنایی یکی از مهم ترین مقولات شواهد و مدارک
فیزیکی را تشکیل می دهد که در شناسایی، تشخیص هویت مجرمان و اثبات جرم پیشرفت های
جدید و مهیج زیادی را به وجود آمده است و در بین تعداد معدود روش های شناسایی مجرمان
متمایز و منحصر بفرد است، از سوی دیگر با توجه به چالش ها و موانعی موجود در زمینة سایر
ادلّه و مدارک جمع آوری شده از صحنه جرم، در حال حاضر اثر انگشت به عنوان یکی از مدارک
خصوصیت منفرد بودن از لحاظ عدم » و شواهد فیزیکی م یباشد که با توجه به اصول کلی آن وجود دو اثر انگشت یکسان در بین تمام افراد و عدم تغییرپذیری در طول زندگی یک فرد، فردیت آثار انگشت مورد قبول گسترده در بین حقوقدانان، وکلا، دانشمندان علوم جنایی و
سیستم عدالت کیفری است و به عنوان یکی از ادلّه و مدارک مهم اثبات جرم در جر میابی نقش
به سزایی در رفع ابهامات پلیسی، تشخیص هویت، شناسایی مجرم و رسیدگی، اثبات جرم و
حصول اقناع وجدانی قضات در صدور حکم دارد. در این مقاله که به روش تحلیل اسنادى و
مصاحبه انجام گرفته، با تأکید بر کاربرد اثر انگشت در فرایند تحقیقات جنایی به عنوان مدرک
و شواهد صحنه جرم در تشخیص هویت، شناسایی مجرمان و پذیرش قضایی انگشت نگاری به
نقش انگشت نگاری در جر میابی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c