بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه اخیر بر اساس مستندات موجود و از طرفی با هدف تعیین وضعیت جمعیت شناختی قاتلان وقربانیان آنها انجام شد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،روش کیفی با استفاده از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهد و پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر 10 پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها از دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاری مححق ساخته می باشد ،استفاده شده است. و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی –خانوادگی و طبقه اجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین و سبک فرزند پروری و....می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c