تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ

نویسندگان

چکیده

سرقت از جمله جرایم مهم و شایعی است که از مصادیق بارز نا امنی به حساب می آید.این جرم علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند. نظر به اجتناب ناپذیری نقش خودرو در زندگی امروز بشر، سرقت آن از جمله جرایمی است که ممکن است زندگی بزه دیده را با چالش جدی روبرو کند. از طرفی شیوع این جرم در سطح تهران بزرگ که علاوه بر پایتختی کشور ایران، ام القرای جهان اسلام نیز به حساب می‌آید، ممکن است بعد سیاسی نیز پیدا کند. بدین جهت نگارندگان بر آن شدند تا با بررسی تدابیر پیشگیری وضعی جهت کاهش یا مهار این معضل چالش برانگیز، راهکارهایی بیندیشند. چنین بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، تدوین پرسش‌نامه و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی به انجام تحقیق، گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده در این زمینه پرداختند. هدف اصلی : « بررسی تدابیر پیشگیری وضعی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم سرقت خودرو بود . در این مقاله فرضیه اصلی عبارت است از: «تدابیر پیشگیری وضعی در پیشگیری از سرقت خودرو مؤثر است.» در این تحقیق از 5 روش پیشگیری وضعی ارائه شده توسط کلارک، 3 روش دشوار ساختن ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم و کاهش آماج های جرم و جاذبه‌های آن مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. به همین خاطر این مقاله در تبیین تأثیر 3 فرضیه فرعی در پیشگیری از سرقت خودرو نیز هست. برای بررسی درستی یا نادرستی این فرضیات پرسش‌نامه‌ای با 23 گویه تهیه که در میان افسران کاشف سرقت خودرو در آگاهی نیروی انتظامی و پایگاه‌های آگاهی مستقر در تهران بزرگ توزیع شد. پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل نتایج، مشخص شد که این تدابیر با در صد بالایی در پیشگیری از سرقت خودرو مؤثر است. در پایان نیز برای تأثیر بهتر سه روش کلارک در پیشگیری از سرقت خودرو پیشنهادهایی نیز مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c