مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری

نویسندگان

چکیده

اندیش ��ه قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، اندیشه ای است نوین که هنوز مورد
قبول همه قانو نگذاران جهان قرار نگرفته است؛ ولی اکثر کشورهای پیشرفته مسئولیت کیفری
این اشخاص را پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران این امر یکی از چالش های بنیادین محسوب
می شود. این موضوع در حوزه سمعی و بصری از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چرا که بسیاری
از جرایم این حوزه می تواند در پوشش این اشخاص ارتکاب یابد. با بررسی قانون «مجازات
اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند » می توان دریافت که بزهکار
بودن این اشخاص تا حدودی مورد پذیرش قرار گرفته، ولی تقریباً همراه با ضمانت اجرای کیفری
نبوده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری یا بر عهده شخص حقیقی نهاده شده یا به مسئولیت
مدنی اشاره شده یا در نهایت برای این نوع اشخاص، مجازات مالی در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c