بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 )

نویسندگان

چکیده

امروزه توسعه فناوری و گسترش ارتباطات و تحول چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات
اقتصادی بین کشورها، باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرفی وجود مرزها و
سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش
پدیده ای به نام قاچاق شده که به عنوان یکی از معضلات عمده در مسیر توسعه اقتصادی
کشورها است. عوامل زیادی می تواند منجر به فعالیت در این حوزه غیر قانونی باشد که اغلب
مورد تحقیق و مطالعه نیز قرار گرفته اند. یکی از عواملی که پژوهشگران به آن نپرداخته یا مورد
مطالعه سطحی قرار گرفته، نقش قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و میزان بازدارندگی
آن هاست که از عوامل موثر در گزینش این فعالیت به عنوان پیشه، از طرف قاچاقچیان است.
در این تحقیق وضعیت قاچاق کالا در استان آذربایجان غربی با توجه به وضعیت استراتژیک و
هم مرزی این استان با سه کشور مطالعه شده و با استفاده از روش های آماری و پرسشنامه ای میزان بازدارندگی قوانین ومقررات جاری در خصوص قاچاق کالا را ارزیابی و با توجه به متنوع
بودن انواع کالا های مورد قاچاق، چهار کالای اصلی و عمده را بررسی کرده و میزان بازدارندگی
را در هریک با سوالات و فرضیات مربوطه تحلیل می کند و نتیجه به دست آمده حاکی از این
است که قانون گذار باید با وضع قوانین مطلوب نسبت به کنترل قاچاق کالا و با بهره جستن از
سایر روش ها از قبیل پیشگیری های وضعی نسبت به مهار این پدیده شوم اقدام کند و با توجه
به این نتایج، پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c