نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا

نویسندگان

چکیده

با توجه به پیچیدگی و ماهیت جرم قاچاق کالا و وجود برخی مشکلات در فرآیند تحقیقات و کشف آن به خصوص در دسترسی به اسناد و مدارک، نقش علوم جرم یابی در فرآیند کشف جرم قاچاق کالا بسیار مهم و برجسته است. به علاوه ایجاد هرگونه تغییر در مدارک و ادلّه مادی که از طریق فنون علوم جرم یابی به دست آمده دشوار است؛ از این رو اعتبار و قطعیت ادلّه و مدارک مادی مذکور به مراتب بیش از سایر ادلّه و مدارکی است که از دیگر روش ها به دست آمده است. با توجه به چالش ها و موانع موجود در زمینة جمع آوری ادلّه و مدارک و اثبات جرم قاچاق کالا علوم جرم یابی می تواند علاوه بر رفع این چالش ها و موانع، نقش بسزایی در جریان مبارزه، کشف و رسیدگی به جرم قاچاق کالا داشته باشد. براین اساس پژوهش حاضر که به روش تحلیل اسنادی انجام گرفته، با مراجعه به منابع داخلی اعم از مکتوب و الکترونیکی به بررسی جرم یابی در کشف قاچاق کالا پرداخته است؛ این پژوهش با تأکید بر عمده ترین علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی پدیده قاچاق، زمینه های مؤثر در نظام های مبارزه و پیامدهای قاچاق در ابعاد فوق را بررسی و برخی از عمده ترین راهکارهای مبارزه در ابعاد مذکور را ارائه می کند. برای پاسخ گویی به سؤال های پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری شده و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش شامل بیان عمده ترین علل ظهور پدیده قاچاق(فرار از پرداخت عوارض گمرکی، پول شویی، سوءمدیریت و انحصارها، مصرف کالاهای خارجی، فساد اداری و بوروکراسی) عمده ترین پیامدهای قاچاق (کاهش سرمایه گذاری مولد، تخریب فرصت های شغلی، اقتصاد زیرزمینی، تهدید امنیت ملی، رانت خواری، قانون گریزی، فرهنگ تجمل و مصرف گرایی) و عمده ترین راهکارهای مبارزه با پدیده قاچاق )توسعه، خصوصی سازی، سرمایه گذاری، حذف مقرّرات دست و پاگیر، اصلاح الگوی مصرف، معرفی الگوی صحیح، صرفه جویی ارزی و( . . . است و درنهایت با توجه به بهره گیری از فنّاوری های جدید و بکارگیری شیوه ها و روش های نوین در فعالیت های قاچاق کالا، کارکرد علوم جر میابی در کشف قاچاق کالا )اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی، تکمیلی) از جمله یافته های این پژوهش به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c