بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت)

نویسنده

چکیده

زندگی اجتماعی انسان با قواعد یا هنجارهای اجتماعی تنظیم می شود. به عبارتی، آنچه همکاری و وابستگی متقابل بشری یا نظم اجتماعی را امکان پذیر می کند، نظامی از الگوهای رفتاری است که همه ی افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سهیم هستند؛ یعنی جامعه تا زمانی می تواند به سان واحدی پویا به حیات خود ادامه دهد که هم نوایی با الگوهای مشخص صورت پذیرد. نگرش به سرقت نیز به عنوان جزیی از انحرافات اجتماعی، در زمانی که ابزار لازم برای رسیدن به خواسته های مادی و مالی وجود ندارد، مد نظر قرار می گیرد.
روش اجرای تحقیق: این پژوهش به روش پیمایشی ( کمی ) و با استفاده از ابزار پرسشنامه در سال 1391 در میان شهروندان شهر رشت صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش حاضر 320 نفر بوده است که به طور تصادفی از میان شهروندان شهر رشت انتخاب شده اند.
یافته ها: در این تحقیق بین جنیست ، میزان درآمد خانواده ، کنترل درونی و کنترل بیرونی و نگرش به سرقت رابطه معناداری وجود داشته است. ولیکن بین میزان درآمد خانوداه و نگرش به سرقت رابطه مستقیم و ضعیف وجود دارد. بین کنترل درونی (متغیر مستقل) و نگرش به سرقت رابطه معکوس و متوسط وجود دارد؛ رابطه بین کنترل بیرونی و نگرش به سرقت نیز معکوس و ضعیف می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c