خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن

نویسندگان

استادیار وعضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

مهم ترین زمینه های گرایش به خشونت در جامعه ما زمینه های اجتماعی و زمینه های
فرهنگی می باشند. در بعد اجتماعی، محرومیت های ساختاری عمده ترین نقش را در گرایش
افراد به خشونت های فردی و به ویژه خشونت های گروهی و شورش های اجتماعی دارد. در بعد
فرهنگی، تحقیقات فراوانی بر روی تأثیر رسانه های جمعی بر گسترش خشونت در سرتاسر
جهان انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان از وجود همبستگی مثبت میان میزان استفاده
از رسانه های جمعی و گسترش خشونت دارد. زمینه های روانی در میان زمینه های گرایش
به خشونت به طور عمده دارای نقش واسطه ای بوده و در مواقع بسیاری معلول زمینه های
اجتماعی است. مهم ترین راهکارهای مقابله با زمینه های گرایش به خشونت در جامعه در بعد
اجتماعی،راهکارهایی هستند که هدف آنها کاهش سطح محرومیت های ساختاری است. این
راهکارها به طور عمده در دو شاخه ی سیاسی و اقتصادی جای می گیرند. در زمینه ی مقابله با اثرات منفی رسانه های جمعی راهکارها عمدتاً بر پیشگیری وضعی استوار است. افزون بر
این موارد، آموزش مهارت های زندگی به خصوص آموزش مهارت های خاص کنترل و مقابله
با خشم نقشی اساسی در زمینه مقابله با خشونت ایفا می کند. در نهایت عمل به آموزه های
دینی و شعائر اسلامی می تواند به افراد کمک کند تا به شیوه ی مؤثرتری با موقعیت های تنش زا
مواجه شوند. هدف این مقاله ضمن استفاده از اسناد کتابخانه ای و استفاده از مطالعات میدانی؛
شناخت زمینه های مؤثر در شکل گیری و گسترش خشونت و به تبع آن پیش بینی راهکارهایی
به منظور مقابله با این زمینه ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c