بررسی مقایسه کارایی الکل سنج تنفسی با روش کروماتوگرافی گازی بر روی متهمین شرب خمر

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی میزان همبستگی غلظت اتانول موجود در هوای تنفسی که به وسیله دستگاه
الکل سنج تنفسی و نیز اتانول موجود در خون که به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی
اندازه گیری شده است. بر روی افرادی که سابقه مصرف الکل را به صورت تفننی یا به صورت
اعتیاد به الکل داشته اند، بیان شده است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی است به این ترتیب که افرادی
که از اردیبهشت ١٣٨٩ تا شهریور ١٣٩١ مشکوک به مصرف الکل بوده اند، به آزمایشگاه
معرفی، و وارد مطالعه شدند. بدین ترتیب بعد از نمونه گیری و آزمایش، نتایج به دست آمده از
دستگاه گاز کروماتوگرافی و الکل سنج تنفسی، به نرم افزارSPSSداده شده و سپس با در نظر گرفتن سطح معناداری .0.05 < P
غلظت اتانول در هر دو روش با استفاده از روش های test- T
و ANOVA با یکدیگر مقایسه و میزان همبستگی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است به طور همزمان و براساس داده های خام مندرج در پرسشنامه، اطلاعات حاصل از پرونده و عوامل
زمینه ای تأثیر اعتیاد الکل بررسی شد.یافته ها: از مجموع ١٠٠ نفری که اتانول مصرف کرده بودند، غلظت اتانول حدود(12 ± 6)ساعت پس از مصرف با دو روش کروماتوگرافی گازی و الکل سنج تنفسی مقایسه صورت گرفت اگر چه به طور کلی با در نظر گرفتن سطح معنی دار0.05 > P همبستگی بسیار خوبی ٠ .٨٨٩ بین نتایج حاصل از مقایسه بین دو روش آنالیز، در افرادی که به صورت تفننی الکل مصرف
می کردند وجود داشت، لیکن در مقایسه غلظت اتانول در افرادی که سابقه اعتیاد الکل داشتند اختلاف معنی داری یافت شد
05 .0> P
نتیجه گیری: به نظر می رسد اعتیاد الکل قادر است توجیه کننده اختلاف معنی دار مقایسه
اتانول در دو روش کروماتوگرافی گازی و الکل سنج تنفسی باشد. بدین منظور توصیه می شود
برای افراد معتاد به الکل علاوه برآزمایش هوای تنفسی، نمونه خون جداگانه تا تفسیر صحیحی
از میزان غلظت اتانول داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c