تأثیر ویژگیهای فردی - اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر ویژگی های فردی -اجتماعی بر درجه بندی جرایم
مجرمین صورت گرفت. به این منظور 90 نفر از متهمین مرد که پرونده های اتهام آنها در دادسرا
و دادگاه های عمومی انقلاب اسلامی منطقه 7 حقوقی از سال 1376 تا 1386 موجود بود انتخاب شدند و برحسب نوع جرم به سه گروه مجرمین دارای یک فقره جرم دو فقره جرم و بیش از دو
فقره جرم تقسیم شدند(از گروه نفر 30) اطلاعات مربوط به ویژگی های فردی - اجتماعی(نظیر
سن، وضعیت اشتغال، تأهل سابقه کیفری و اعتیاد) از پرونده های آنها استخراج شد. تحلیل
یافته های پژوهش نشان داد که:
- سن و وضعیت تأهل بر درجه بندی جرایم تأثیر نداشت.
- سابقه کیفری و اعتیاد بر درجه بندی جرایم تأثیر داشت به طوری که مجرمین دارای بیش از
دو فقره چرم دارای سابقه کیفری و اعتیاد بودند هر چند که اعتیاد در مجرمین دارای یک فقره جرم که به جرم آنها در رابطه با مواد مخدر می باشد، نیز وجود داشت.
- وضعیت اشتغال بر درجه بندی جرایم تأثیر داشت به طوری که مجرمین دارای یک فقره جرم که جرمشان در رابطه با مواد مخدر بوده دارای بیشترین میزان بیکاری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c