جایگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداری

نویسنده

چکیده

کلاهبرداری جرمی است، متنوع و با احساس نیاز از سوی قربانی آغاز می شود و شامل تمام
اعمال غیر قانونی که با هدف فریب افراد انجام میگیرد. هدف ارتکاب این جرم میتواند حاصل
کردن سود و انتفاع باشد و یا آسیب رساندن به سازمان یا افراد مورد نظرانجام گیرد. این جرم صرفنظر
از وسایل متقلبانه از ابزار زبان فریبکارانه ای برخوردار است که به کار میبندد. اما هرچه قدر فرد
کلاهبردار باهوشتری باشد، سرنخها کوچکتر و کشف آنها سختتر خواهد بود. این جرم در محیط
اجتماعی روی میدهد و پیامدهای جدی برای اقتصاد، شرکتها و افراد به همراه دارد. و جرمی کاملا
فرصت طلبانه است که در صورت پیوند میان طمع و امکان فریب رخ میدهد. کلاهبرداری را باید در
چهار نوع بررسی کرد: نوع اول، تحت عنوان کارکنان دولت و سازمانها علیه مراجعان، نوع دوم، افراد
علیه سازما نها، نوع سوم مردم علیه مردم و نوع چهارم، موسسات و شرکتها علیه سازمانهای دیگر؛
قربانیان جرم کلاهبرداری می توانند فرد، موسسات مالی و غیر مالی اعم از دولتی یا خصوصی
باشند. در این مقاله ما بیشتر به موضوعی می پردازیم که عامه مردم به آن مبتلابه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c