رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه

نویسنده

چکیده

در مواجهه با اتفاقاتی که حقوق اشخاص را تضییع یا در معرض تضییع قرار می دهد یا نظم
جامعه را بر هم می زند، نخستین جایی که مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور می کند نیروی
انتظامی و پلیس است؛ زیرا قوه قاهره این نیرو در خدمت حفظ نظم، آزادی و حقوق شهروندان
است و قوانین و مقررات، آنها را بر مدار حفظ و حراست از حقوق مردم مستقر می سازد. نهاد
پلیس دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است. هر چند وظایف مذکور زیاد و مهم اند، اما
تنها قسمتی از این وظایف در ارتباط با دادرسی های کیفری می باشد که اکثر آنها نیز مربوط
به مرحله تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از رهگذر احصاء مهمترین
وظایف و اختیارات پلیس در کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی جرایم و مقایسه
مواضع دو کشور ایران و فرانسه، از منظر قوانین و دیدگاه اندیشمندان، هم یاریگر مسئولین
و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در
جهت رفع نواقص و خلأهای احتمالی در آینده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c