رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم

نویسندگان

رییس اداره بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت

چکیده

اصلی ترین وظیفه کارشناسان بررسی صحنه جرم، پردازش، کشف و جمع آوری انواع
آثار و مدارک مادی بجای مانده از مجرمین در صحنه جرم است که این مهم با استفاده
از وسایل و تجهیزات مختلف انجام می پذیرد. با توجه به آگاهی و اطلاعات مجرمین از
این موضوعات، در زمان ارتکاب جرم سعی می کنند کمترین آثار از خود بجای بگذارند،
لذا کشف و جمع آوری مدارک ریز و میکروسکوپی در صحنه جرم میتواند یکی از
راهکارهای مناسب و موثر بحساب آید. انتخاب روش جمع آوری که تضمین کننده حفظ
این قبیل ادله می باشد بسیار مهم است و از سوی دیگر ادله میکروسکوپی جمع آوری شده
برای تجزیه، تحلیل و بررسی دقیق به آزمایشگاه های تحقیقات جنایی ارایه می شوند
که در این قسمت انتخاب روش شناسایی مناسب برای ارایه نتایج با دقت و صحت بالا
نیز از دغدغه های مهم کارشناسان آزمایشگاه های جنایی می باشد. یکی از این ادله
میکروسکوپی بو، ترکیبات فرّار و بخار است که همه در حالت گازی و غیرمرئی هستند.
اما این ادله میکروسکوپی می تواند در کمک به شناسایی مظنون به اندازه سایر مدارک دیگر نظیر اثر انگشت مفید و راهگشا باشد. چرا که همانند اثر انگشت از ویژگیهای
منحصر به فرد برخوردار است. و میتواند در صحنه های انفجار، برای تشخیص بخارات
مواد منفجره و نیز برای تشخیص موادمخدر و یا تشخیص نشت گاز، مهم و کارگشا
باشد. اما حالت گازی و غیرمرئی این مدرک میکروسکوپی اهمیت انتخاب روش مناسب
جمع آوری و روش تشخیص و شناسایی شایسته را برای کارشناسان صحنه جرم و
کارشناسان آزمایشگاهی پررنگتر می سازد. با توجه به موارد ذکرشده در این مقاله به
اهمیت بو به عنوان یک ادله مادی مهم، روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل شناسایی
آن به تفصیل پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c