اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی

نویسندگان

چکیده

اقدامات ضابطین به صورت کتبی و براساس صورتمجلس تنظیمی به مراجع قضایی ارایه می گردد. مطابق ماده ٢١٠ قانون جدید مجازات اسلامی گزارش ضابطین به عنوان یکی از مستندات علم قاضی
می باشد. در ماهیت این گزارش ها، باید میان قواعد ناظر بر وقوع یک بازرسی با قواعد پیرامون اینکه چگونه یک بازرسی باید اجرا شود، تمایز قایل شد. گزارش و صورتجلسات ضابطین ناظر بر چگونگی اجرای بازرسی ها است.اعتبار یا بی اعتباری آنها در ارتباط با قواعد مبتنی بر اجرای بازرسی ها است.
قانونگذاران اکثر کشورها به لحاظ رعایت حریم خصوصی و اهمیت داشتن برخی از محل ها یا اماکن مانند تفتیش منزل متهم و مکاتبات وی ، لزوم مقرراتی برای قانونمند کردن اقدامات ضابطین پیش بینی کرده اند.در صورت نقض این مقررات برای متخلفین مجازات و نتایج حاصل از اقدامات
آنان را باتوجه به ارزیابی قضایی بی اعتبار اعلام کرده اند. با این حال، در حقوق ایران به جای پیش بینی قاعده ای در مورد غیرموثق بودن گزارشها یا بی اعتباری اطلاعات مندرج در آن، بهترین راه حل این است که موارد مهم و خطرناک به آزادیهای فردی را دقیقا معین کرده و ضابطین را در صورت نقض این مقررات مقصر شناخته شده و همچنین ادله کسب شده با تصریح قانوگذار بی اعتبار
اعلام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c