قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا

نویسنده

چکیده

« قتل ناشی از اشتباه » جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که یکی از این حالتها
« قتل ناشی از اشتباه در هویت » و « قتل ناشی از اشتباه در هدف » است که خود به دو بخش
تقسیم می شود. نتیجه این دو قتل متفاوت است و حقوقدانان نیز بر تفاوتهای این دو قتل
قتل » تأکید داشته اند. با اینکه ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می دارد که
خطای محض است و این ماده با نظر اکثریت علمای فقه اسلام « ناشی از اشتباه در هدف
صراحت خاصی وجود نداشته و « قتل ناشی از اشتباه در هویت » تطابق دارد اما در مورد
ادرء الحدود » نظرات متفاوت است. اما اغلب حقوقدانان و فتاوی معتبر براساس قاعده
اتفاق نظر دارند. اما به « قتل ناشی از اشتباه در هویت » به غیر عمدی بودن « بالشّبهات
طور کلی شباهتهایی که بین این دو نوع قتل وجود دارد هدف نگارنده به بررسی جوانب و
همچنین تحلیل ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی و استفاده از دیدگاههای حقوق دانان و فقها
در مورد قتل مذکور می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c