طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در جذب افراد به شرکت های هرمی انجام پذیرفته
است. این تحقیق براساس نظریه نشرنوآوری صورت گرفته و لذا از متغیرهای موجود در این نظریه نیز
استفاده گردیده است. این متغیرها که متغیرهای مستقل تحقیق می باشند، شامل ۵ ویژگی درک شده
از نوآوری (مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، قابلیت روٌیت، آزمونپذیری) و میزان نوآور بودن افراد
و همچنین ویژگیهای اجتماعی اقتصادی موجود در این نظریه (سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت
اشتغال و درآمد) بوده و متغیر وابسته آن، "جذب افراد به شرکت های هرمی" می باشد. این تحقیق از
لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی می باشد و گردآوری داده ها در آن به شیوه پیمایشی
شامل تمام کسانی است که ساکن تهران می باشند و (N) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق
براساس فرمول کوکران (n) حداقل یکبار عضو شرکت های هرمی شده اند. به منظور تعیین حجم نمونه
نمونه ایی به تعداد ۲۶۹ نفر بدست آمد، روش نمونه گیری به صورت تصادفی است و ابزار گردآوری
اطلاعات، پرسشنامه م یباشد که در قالب سوالات مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت تنظیم شده است.
روایی پرسشنامه براساس نظرات کارشناسان و اساتید و متخصصین و پایایی آن با استفاده از پایلوت
مورد تایید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با ضریب اطمینان ۹۵ درصد از میان متغیرهای تحقیق، متغیرهای مزیت نسبی، سازگاری، نوآور بودن، سن، جنسیت و درآمد بر
روی جذب افراد به شرکت های هرمی اثر گذار است. لذا براساس این عوامل مدل نهایی تحقیق طراحی
گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c