عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج)

نویسندگان

چکیده

امروزه جامعه شناسان با رویکردی نوین، رفتارهای انحرافی مانند ارتکاب جرم را کشمکشی بین
فرد و جامعه قلمداد م یکنند. ارتکاب جرم به عنوان یک مسئله اجتماعی تأثیرات نا مطلوبی بر
روی جامعه بر جای می گذارد. این تحقیق با نشان دادن روند رو به رشد جرایم جوانان شهرسنندج
به دنبال پاسخ به این سؤال است که چرا عده کثیری از جوانان وارد زندگی مجرمانه می شوند و
ریشه مسئله را در چه عواملی باید جستجو کرد؟ به همین دلیل طیف وسیعی از الگوهای نظری
به صورت اجمالی ارائه شده است و در ادامه تئوری کنترل اجتماعی هیرشی به عنوان چارچوب
نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم
در بین جوانان شهرسنندج با تأکید بر عوامل خانوادگی و اجتماعی در سال ١٣٨٨ انجام پذیرفته
است. روش بکار رفته در این تحقیق، پیمایش است و اطلاعات مورد نیاز با توزیع پرسشنامه در بین
١٠٦ نفر از جوانان محبوس در زندان مرکزی سنندج، در سنین ١٨ تا ٣٠ سال، جمع آوری شد.
نتایج تحقیق نشان داد، بین متغیرهای" سن، تحصیلات، تعلق خاطر نسبت به خانواده و دوستان و
درگیری در فعالیتهای روزمره" با گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار وجود دارد. بین متغیرهای"
اعتقاد به هنجارهای اجتماعی و تعهد نسبت به فعالیت های روزمره" با میزان گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c