درآمدی بر ارتباط مکان و جرم

نویسنده

چکیده

حدود دو قرن از بررسی چگونگی ارتباط بین مکان و جرم می گذرد. اما در نیمه دوم قرن بیستم
این مطالعات به مدد پیشرفت های تکنولوژیک و ثبت نقاط جرم توانست توجه زیادی به خود جلب
کند. در نتیجه جرم شناسان و محققان پیشگیری از جرم به بررسی اهمیت نقش مکان ها در وقوع
بزهکاری علاقه فزاینده ای نشان داده اند. ازاینرو این مقاله به دلیل اهمیت مساله با انجام مطالعات
کتابخانه ای، ابتدا تاریخچه نقشه سازی جرم را از اویل دهه ١٨٠٠ و پس از آن سیر تکامل نظری
ارتباط بین مکان و جرم را تا عصر حاضر با توجه به برجسته ترین تئوری ها مانند پیشگیری جرم از
طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع، فعالیت روزمره، انتخاب منطقی و تئوری الگوی جرم به
منظور تبیین نظری اهمیت نقش مکان در وقوع جرم را بررسی می کند. بر اساس یافته های نظری،
مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس مکان، موقعیت و زمان جرم می تواند پتانسیل های پیشگیری
را به منظور کاهش بزهکاری افزایش دهد. دستیابی به این مهم نیازمند تغییر رویکرد از واحد تحلیل
بزهکار به مکان های وقوع بزهکاری می باشد تا بتوان استراتژ یهای جامع تری در خصوص کاهش
جرم اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c