تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم

نویسنده

چکیده

تنوع و گسترش فزاینده منابع و محصولات اطلاعاتی در محیط وب، ضعف و ناکارآمدی برخی
موتورهای کاوش در جستجوی اطلاعات دقیق و مرتبط، همچنین ضرورت انسجام علمی اطلاعات
و تحلیل منطقی آنها برای کشف جرم، نیاز مبرم کاربران به الگوها و قالبهای استاندارد برای جستجو
و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات، چالش جدیدی را فراروی مدیران و فرماندهان پلیس، برای
سازماندهی و دسترس پذیرسازی قرار داده است. هدف از ارائه این مقاله تبیین راهکاری بنام ابر
اطلاعاتی برای رفع این معضل است. این پژوهش از نظر نوع و هدف، کاربردی و با ماهیت توصیفی-
تحلیلی است. شالوده آن بر اساس تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی و یافتن مدلی مطلوب برای
پلیس پایه ریزی گردیده و با اتکاء به مبانی نظری تحقیق از دیدگاه صاحب نظران نظام داده
شد. جامعه آماری متشکل از فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارشد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
در ستاد ناجا به تعداد ١٩٠ نفر که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ١٢٧ نفر تعیین شده و
پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت تهیه و در نهایت پایایی آن با ٨٧٦ /. تایید گردیده است. نتیجه
تحقیق حاکی از لزوم اجتناب ناپذیر تشکیل ابر اطلاعاتی در ناجاست و در راستای ایجاد آن،
زیرساختها و فرآیند تشکیل، در اولویّت بوده و باید ملحوظ نظر قرار گیرد. در پایان الگویی بعنوان مسیر نیل به ابر اطلاعاتی مطلوب برای ناجا طراحی و ارائه شده است. قلمرو مکانی این تحقیق
ناجاست و نتیجه بصورت یک راهکار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c