گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری

نویسندگان

چکیده

مبارزه و کنترل بزهکاری در عصر حاضر به عنوان مهمترین هدف راهبردی سیاستگذاران کشورها
به ویژه سیاست گذاران جنائی محسوب می شود. بهره گیری از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی نوین
در مرحله پیشگیری از جرم، کشف جرم و همچنین اجرای مجازات ها کمک شایانی به تحقق این هدف
می کند. در عین حال مقولة حفظ و حراست از حریم خصوصی نیز در صورت استفاده از ابزارهای
مزبور مورد تهدید جدی قرار می گیرد اگر از کنترل بزهکاری مهمتر نباشد در موازات آن قرار دارد.
تزاحم میان بکارگیری از این تجهیزات در برخی موارد با حریم خصوصی ضرورت تبیین قلمرو
مجاز استفاده از این ابزار را نمایان می سازد. قواعد فقه جعفری در هر دو مقوله مورد اشاره دارای
مبانی محکم و مستدلی می باشد از اینرو در این نوشتار ضمن بیان گونه ها و کارکرد های مختلف
این تجهیزات، به بررسی مبانی فقهی بکارگیری این ابزار از سوی حکومت می پردازیم و از رهگذر
تشریح و تبیین آموزه های نظام حقوقی و اخلاقی فقه جعفری راجع به حریم خصوصی، به ترسیم
گسترة مجاز استفاده از شیوة مراقبت و نظارت الکترونیکی در حقوق موضوعه می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c