معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف

نویسندگان

چکیده

بازرسی یا تفتیش از جمله اختیاراتی است که در راستای کشف جرم و گردآوری ادله به
مأموران پلیس داده شده است. بازرسی می تواند به صورت بازرسی بدنی، منزل و وسایل نقلیه
انجام شود. به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در نقض حقوق شهروندان،
باید موازینی در زمینه محدوده اختیارات پلیس در زمان بازرسی پیش بینی شود. بازرسی
در زمان های خاص و براساس دستور مقامهای قضایی یا مأموران رده بالای پلیس، رعایت
تشریفات و موازین قانونی و اجتناب از هرگونه بکارگیری زور و اجبار در زمان بازرسی از
مهم ترین معیارهایی هستند که در راستای پیشگیری از نقض احتمالی حقوق و آزاد یهای
شهروندان پیش بینی شده است. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی موازین ناظر بر
بازرسی را در اسناد بین المللی و نظام های کیفری مختلف تحلیل و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c