نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل

نویسندگان

چکیده

نظارت بر مجرمان در پرتو نهادها و سازوکارهای آن امروزه به عنوان یکی از مسائل قابل تامّل
و مهم در نگاه جرم شناسان، حقوقدانان، عالمان علوم اجتماعی و دست اندرکاران نظام عدالت
کیفری مطرح شده است. اهمیت آن در نگاه عاملان دستگاه قضا برای اجتناب از تکرار جرم و طبعاً
اجتناب از ثبت یک شکست در کارنام ه عدالت کیفری و در نگاه جامعه شناسان از جهت احتراز از
دمیده شدن روح دلسردی و ناامیدی در جامعه از بازپروری و توا نبخشی از سوی تأسیسات عدالت
کیفری میباشد. بدین منظور برای تحقق هر چه بهتر رسالت نظارت بر مجرمان و طبعاً مراقبت از
آنها در دوران خروج، نهادهایی با سازوکارها و مهارتهایی خاص تعریف شد ه اند که در این مقاله
کوشش شده است تا با نگاهی تطبیقی به بررسی آنها پرداخته شود و در نهایت با پیشنهاد راهکارها و
تدابیر تجربه شده از سوی جوامعی که بیشتر و گسترده تر این نهادها را آزمون نموده اند، درصدد
نظارتی موفق تر و کارامدتر بر مجرمان از طریق مقررات موجود در قانون جزای کشور برآییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c