بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده

چکیده

مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل
مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازا تها توسط قانونگذاران جهت تأمین
اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب میشوند. همچنین قضات نیزبا تعیین مجازات هابه دنبال محقق
کردن اهداف آنها هستند.باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازا تها در راستای اهداف نظام
عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازا تها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی
اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً میتواند
تحقق اهداف گوناگون مجازا تها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی
انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساس یای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای
متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. مقاله حاضر با پرداختی مفصل
به موضوع انواع مجازا تها در نظام کیفری انگلستان و بررسی تطبیقی مختصر مجازا تها در
نظام حقوقی ایران، درصدد معرّفی مجازات های جدیدی است که آشنایی با آنها می تواندکمک
شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانونگذار داخلی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c