عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مستندسازی صحنه های جرم از طریق عکاسی، سنگ بنای هر گونه تحقیقات جنایی است. به
تصویر کشیدن کامل و دقیق صحنه جرم اقتضا می کند که عکاس صحنه جرم به طور متفکرانه
و هدفمند عکس هایی درست و دقیق از محل و شواهد بگیرد. عکسها بین مدارک بازیابی شده
در صحنه جرم و شناسایی متهم در دادگاه پل ارتباطی برقرار می کنند. ضبط سیستماتیک
و کامل تمام جنبه های تحقیقات از طریق عکاسی کمک می کند تا شکاف بین یک قطعه از
شواهد و استفاده از آن در روند دادرسی که منجر به شناسایی مظنون می شود، پر شود. در
نتیجه عکاسی صحنه جرم وظیفه ای مهم و مورد نیاز است که باید با تعهد و مهارت انجام شود.
عکاس همیشه باید به یاد داشته باشد که قاضی در صحنه جرم نبوده و طرح کلی محل باید
به او نشان داده شود؛ بنابراین مستندسازی صحنه جرم با عکاسی باید کامل و دقیق باشد.
مهمترین لازمة پذیرفتن یک عکس به عنوان یک مدرک، عبارت از مرتبط بودن و سندیت آن
است. صحنة جرم بهترین موقعیتی است که بسیاری از پاسخ ها یا اطلاعات خود را در اختیار
کارشناسان قرار می دهد. عکاسی صحنه جرم برای مستندسازی کلی صحنه جرم حیاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c