شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

فضای سایبر فضایی است که با جذابیت های ارتباطی خود روزانه بر مخاطبان آن افزوده
می شود. این فضا با استفاده از ابزار پرقدرتی همچون اینترنت زندگی انسا نهای کنونی را
متحول کرده و مخاطبان بس یاری در سراسر دنیا به انگیزه های گوناگون ساعت های متمادی
وقت خود را در این فضا م یگذرانند و یا به عبارتی در این فضا زندگی می کنند. اگر چه از مزایای
بی شمار این فضای مجازی نم یتوان چشم پوشی کرد، اما میبایست از آسیب ها و تهدیدات
ناشی از آن نیز آگاه شد. مخاطبان فضای مجازی نه تنها در برابر آسیب های تبعی چون اعتیاد
اینترنتی، انحرافات اخلاقی و عقیدتی، انزوای اجتماعی، مشکلات روحی و روانی و ... می باشند،
می بایست متوجه تهدیدات ناشی از جرایم موجود در این فضا مانند سرقت اطلاعات، سرقت
مالی، مزاحمت های اینترنتی و ... نیز باشند. امروزه جرایم سایبر به گونه ای توسعه یافته است
که کشورها به ناچار به وضع قوانین و تشکیل ارگان های اجرایی برای مقابله با این جرایم
اقدام کرده اند. البته هنوز در بس یاری از کشورهای دنیا قوانین مرتبط وضع نشده و یا بسیار
ناقص است. همچنین مجریان قانونی هنوز نیروی انسانی کافی، تجهیزات و آموزش های لازم را دریافت نکرده اند. به هرحال تا رسیدن به نقطه ایده آل راه زیادی در پیش است؛ اما جمله
«پیشگیری از درمان » را بشر به خوبی آموخته است. پیشگیری از هر جرمی از جمله جرایم
سایبر اثرات مادی و معنوی جرم را خنثی و یا بسیار ناچیز می کند. پس می بایست قبل از
آموختن روش های مبارزه، راهکارهای پیشگیری از جرم را آموخت. در این مقاله ابتدا جرایم
سایبری نوین معرفی می شود و سپس برای توضیح مصادیق، یک نمونه از جرایم نسبتا جدید
به نام کمین اینترنتی مورد بررسی قرار م یگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c