مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید

نویسنده

رییس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه

چکیده

مصرف مشروبات الکلی میتواند منشأ بسیاری از جرایم خشن و اتفّاقی همچون قتل، تجاوز
و سرقتهای مسلحانه باشد و ناهنجاری های اجتماعی زیادی را در جامعه و خانواده ها به عنوان
ارکان اساسی یک ملت به وجود آورده؛ بنابراین خطر قاچاق مشروبات الکلی را نمیتوان تنها
به عنوان یک اقدام ضد فرهنگی یا ضد اقتصادی در نظر داشت و مطرح کرد. بلکه می بایست
با دید امنیتی به آن نگریست و مقابله با آن را از اولویت های مهّم برشمرد. به نظر می رسد که
دشمنان نظام قصد دارند با چنین تهاجمی، یک استحاله فرهنگی را رقم بزنند. در این مقاله
ضمن طراحی اقدامات بنیادی در جهت مبارزه با قاچاق و گسترش مصرف مشروبات الکلی، به
بررسی وضعیت، معایب و محاسن آن پرداخته شده است. نتیجه حاصله حاکی از برنامه ریزی
مجدد در راستای ترسیم فرآیند موصوف و استمرار آن تا حصول نتیجه مطلوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c