ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور

نویسنده

چکیده

قاچاق انواع و اقسام مختلفی دارد که ارتکاب هر کدام آثار متفاوتی بر جای می گذارد. بر مبنای
آثاری که بر هر کدام از جرایم مربوط به قاچاق مترتب است، قانونگذار مبادرت به تعیین مجازات
و کیفر کرده است. از جمله مجازات هایی که در جرایم مربوط به قاچاق تعیین و مقرر شده
است، مجازات ضبط و مصادره اموال است. ضبط و مصادره اموال در حقوق دارای انواع مختلفی
است؛ ضبط دائم و موقت، مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف ضبط و مصادره اموال را
تشکیل می دهند. در حقوق کیفری آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود، ماهیتاً مصادره اموال
محسوب می شود. قوانین حاکم بر جرایم قاچاق دارای پراکندگی و گستردگی فراوانی است که
همین امر موجب دشواری شناخت سازوکارهای ضبط و مصادره اموال می شود. بررسی برخی
از مهمترین قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار گنجانده شده است. همچنین بررسی
وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکات مهمی است که در این
تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c