کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی

نویسندگان

چکیده

مؤسسه های خیریه در کنار تمام کارکردهای مثبت و مفید خود ممکن است به فرصت هایی
برای انجام فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه تبدیل شوند. کمک های مردمی معمولاً با
هدف های نیکوکارانه و انسان دوستانه مانند کمک به افراد بی سرپرست و محروم و یا درمان
بیماری در اختیار این مؤسسهها قرار می گیرد. کلاهبرداری و خیانت در امانت زمانی اتفاق
می افتد که این منابع مالی با توسل به روش های فریبکارانه به دست آمده و یا برای مقاصد
اعلام شده و مورد نظر اعانه دهنده، مصرف نشود و یا اتلاف شود. اعتماد بیش از اندازه مردم به
مؤسسه های خیریه، خلأها و نار سایی های قانونی، فقدان سازوکارهای نظارت و کنترل مؤثر،
عدم شفافیت در فعالیت های مالی و نیز پاسخگو نبودن نهادهای خیریه را می توان از جمله
عوامل بسترس از فعالی تهای انتفاعی و مجرمانه این مؤسسه ها دانست. بر این اساس، بسیاری
از نظام های کیفری با انجام پژوهش تجربی و شناخت عمیق نسبت به پیچیدگی های این نوع
فعالیت های غیرقانونی و بسترهای اقتصادی- اجتماعی ظهور آن از طریق اتخاذ تدابیر مختلف
مانند تصویب قوانین ناظر بر امور خیریه، تأسیس نهادهای بازرسی و نظارتی، و آموزش افراد جامعه و مقام های دولتی مانند پلیس در صدد کنترل فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه این
مؤسسه ها برآمده اند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چهارچوب مفهومی و وضعیت
کنونی جرم های ارتکابی از رهگذر مؤسس ههای خیریه، با استفاده از روش نمونه پژوهی، رویکرد
حقوق کیفری ایران و نظام تطبیقی نسبت به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهد. آشنایی با تجربه های قانونی و قضایی دیگر نظام های کیفری در برابر
جرایم مؤسسه های خیریه بی تردید افق های جدیدی را پیش روی نظام مداخله های کیفری
و فراکیفری در ایران قرار خواهد داد.جامعه و مقام های دولتی مانند پلیس در صدد کنترل فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه این
مؤسسه ها برآمده اند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چهارچوب مفهومی و وضعیت
کنونی جرم های ارتکابی از رهگذر مؤسسه های خیریه، با استفاده از روش نمونه پژوهی، رویکرد
حقوق کیفری ایران و نظام تطبیقی نسبت به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهد. آشنایی با تجربه های قانونی و قضایی دیگر نظام های کیفری در برابر
جرایم مؤسسه های خیریه بی تردید افق های جدیدی را پیش روی نظام مداخله های کیفری
و فراکیفری در ایران قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c