بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات

نویسندگان

چکیده

قانونگذار ایران با تصویب قانون جرایم رایانه ای (خاص) مشتمل بر جنبه های ماهوی و شکلی،
آن را به عنوان فصلی مستقل به قانون مجازات اسالمی (عام و ماهوی)ملحق نموده است. با
مطالعه متن قانون در می یابیم که مقنن برای برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق حاکمیت و
شهروندان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بستر فضای سایبر، علاوه بر ترجیح حمایت
کیفری بر دیگر حمایت های قانونی و عدم به کارگیری و توجه به ابزارهای غیرکیفری (اداری،
اجتماعی، مدنی و...) برخی اصول پذیرفته شده حقوق جنایی را نیز دستخوش تغییراتی کرده
که می توان برخی را در جهت مثبت و در راستای تقویت آنها و برخی را در جهت منفی ارزیابی
نمود. در این مقاله سعی بر آن است تا به صورت تحلیلی - توصیفی و با روش اسنادی از طریق
مطالعه و بررسی جنبه های ماهوی و شکلی قانون جرایم رایانه ای و مقایسه و تطبیق آن با
موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نتیجه گیری منطقی استخراج شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c