نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی

نویسندگان

چکیده

با گذشت سالیان متمادی از اجرای مکاتب سنتی و کلاس یک، عدالت کیفری که حاصل
از توجه به جرم و بزهکار و در نتیجه بسط و توسعه عدالت سزادهنده در حالت اول و عدالت
بازپروراننده در حالت دوم بود، بتدریج مشکلات این روش که ناشی از عدم توجه به بزه دیده
یعنی عنصر سوم پدیده مجرمانه می شد مشخص گردید. جرم شناسان نیز در جهت رفع این
مشکلات دیدگاه هایی را مطرح کردند که حاصل از توجه به بزه دیده می شد که امروزه به
رویکرد بزه دیده محور معروف شده است. این رویکرد در جهت قضازدایی و به منظور بسط
عدالت غیر کیفری مدل های گوناگونی را مطرح نمود که بارزترین آنها مدل عدالت ترمیمی
است. در این مدل سعی شده است با مشارکت دادن عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه (بزه
دیده، بزهکار و عناصر واسط)و با تأکید بر جبران خسارت بزه دیده، مسئله فرآیند جرم در
محیطی غیر قضایی حل و فصل شود. بدون شک پلیس به عنوان یکی از اولین نهادهای درگیر
در مقابل پدیده مجرمانه که مورد اعتماد بس یاری از بزه دیدگان است، می تواند نقش مهمی
در اجرای عدالت ترسیمی را عهده دارگردد. در این مقاله به بررسی مفهوم عدالت ترسیمی و
تبیین برنامه های پلیس در اجرای آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c