تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه

نویسنده

چکیده

جعل هویت یا سرقت هویت، اصطلاح جامعی است که به صورت جایگزین مورد استفاده قرار
می گیرد. این جرم با توجه به اینکه رشد سریعی در دنیا داشته است، زیان های مالی فراوانی
نیز به بار آورده است. اگرچه سرقت هویت به عنوان یک تهدید مجرمانه جدید مطرح شده
است، ولی این پدیده منحصر به جهان امروز نیست بلکه در طول تاریخ، مجرمان با استفاده
از هویتهای ساختگی ضررهای زیادی را به قربانیان جرم تحمیل کرده اند. در این مقاله به
واسطه تجزیه و تحلیل پدیده سرقت هویت، به درک این نکته خواهیم رسید که چگونه ارزش
اطلاعات شخصی در جوامع مدرن بر روی ماهیت جرم تأثیر میگذارد. این جرم یکی از جرایم
مادر به شمار می رود، زیرا مجرم با به دست آوردن یک مدرک هویتی جعلی، هویت جدیدی
در جامعه پیدا می کند. اما این نکته قابل بررسی است که در دنیای مجازی هیچ چیزی را
نمی توان از دیگران پنهان نمود و همواره اطلاعات و هویت شخصی ما توسط افراد ناشناخته
قابل مشاهده است. در خاتمه این مقاله کارآگاهان را با مشکلاتی که این جرم در جامعه باقی
می گذارد، شیوه های مختلف آن و روش های جلوگیری از آن آشنا می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c