عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا

نویسنده

چکیده

قاچاق کالا یکی از آفت های اقتصادی شناخته شده و از جمله پدیده های شوم و معضلاتی
است که زیان های آشکار و پنهان فراوانی بر پیکره کشور بویژه اقتصاد آن وارد می سازد. پدیده
قاچاق کالا، در چند مورد اخیر از نظر کمی افزایش چشمگیری داشته و کشورهای مختلفی
از جمله جمهوری اسلامی ایران به بررسی علمی و اهمیت آن در روند تکاملی اقتصاد جوامع
پرداخته اند. قاچاق کالا یکی از پدیده های شومی است که متأسفانه پس از پیروزی انقلاب
اسالمی با هدایت قدرت های استثمارگر در کشور رواج بیشتری یافته و ضمن صدمات و
زیان های فراوان اقتصادی، تبعات فرهنگی و امنیتی نیز به همراه داشته است. هدف از این
نوشتار بررسی، آثار و پیامدهای منفی قاچاق کالا بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی کشور و نیز
اشاره به برخی از راهکارهای مقابله بااین پدیده شوم است. در این پژوهش، از روش تحقیقی
توصیفی با ابزار گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c