بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر از دو بخش هزینه و تحلیل جرم تشکیل شده است. هدف از نگارش مقاله بررسی چگونگی محاسبه
انواع برآورد هزینه های سرسام آوری که از سوی هر جرمی بر جامعه وارد می شود و همچنین چگونگی تحلیل
آن می باشد. اگرچه تحلیل جرم مجموع های از فرآیندهای تحلیلی و نظام مندی است که برای فراهم کردن
اطلاعات مناسب و به موقع مرتبط با مدل ها و گرایشات موجود در روند وقوع جرم اجرا می شود تا به کارکنان
عملیاتی و مدیریتی، در برنامه ریزی برای تقسیم منابع برای جلوگیری و توقف فعالیت های مجرمانه به شمار
می رود. اما در ارتباط با تحلیل جرم، قاعد ه 80 به 20 اظهار می کند که پلیس با تمرکز بر درصد کوچکی از نواحی،
قربانیان و متخلفانی که وقایع بسیاری را به وجود می آورند، می تواند بیشترین نتیجه را از فعالیت های پیشگرانه
از جرم بگیرد. لذا این مقاله تلاش دارد ابعاد گوناگونی از چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم را کنکاش کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c