مسئولیت حقوقی و کیفری شرکتهای امنیت خصوصی

نویسندگان

چکیده

با پیشرفت جوامع، فضاهای عمومی و خصوصی که افراد در آن به فعالیت میپردازند نیز متنوع تر شده است و به
همین میزان، جرایم هم افزایش پیدا کرد ه و گوناگون شد هاند. در این میان حضور نیروهای شرکتهای امنیت خصوصی
در کنار پلیس نقش بسزایی در کنترل این جرایم دارد. دخالت این شرکتها در حوزه پیشگیری از جرم و ورود به
حریم خصوصی افراد توسط اشخاص حقوقی خصوصی تبعات حقوقی متنوعی را بدنبال دارد که قبل از استخدام این
شرکتها باید مورد توجه قرار گیرد. خسارات و جرایمی که توسط نیروهای این شرک تها ممکن است ایجاد شود،
تعهدات حقوقی نسبت به پیمانکار، مسئولیت آنها در قبال اقدامات خود از جمله مواردی است که پیش از هر عقد
قراردادی با این شرکتها باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c