چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته

نویسنده

چکیده

در حال حاضر و با توجه به کثرت وقوع جرایم سازمان یافته، پیشگیری از این جرایم و نه لزوماً سرکوب و مجازات
دهی آنها اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. بدین سبب که این گونه جرایم با توجه به انسجام در ارتکاب و استحکام
در رسیدن به اهداف، زیان ها و مضرات بسیاری را در ابعاد مختلف، بر پیکر اجتماع وارد می سازد. بنابراین اتخاذ
روش های پیشگیرانه به تدریج جایگاه اِعمال خود را مفتوح میی‌ابد. یکی از روبه رشدترین رویکردهای پیشگیرانه
نیز، همانا رویکرد پیشگیری وضعی از جرم است. پیشرفت سریع این نوع پیشگیری، از موفقیت های فراوان در
پیشگیری از جرایم مختلف سرچشمه گرفته است. در این مقاله به بحث از چارچوب نظری اِعمال و پیاده سازی
پیشگیری وضعی از جرم در خصوص آنچه به اصطلاح جرایم سازمان یافته خوانده میشود پرداخته میشود. بدین
توضیح که پیشگیری وضعی تا چه میزان میتواند بر وضعیتهای پیش جنایی مؤثر واقع شود و از این طریق با
تأثیرگذاری بر زمان و مکان ارتکاب و نحوه انتخاب مجرمین سازمان یافته از میزان وقوع این جرایم بکاهد. در
اینجا سعی شده است تا چارچوب نظری و مفهومی این مقوله روشنتر گردد و به سؤالات متعدد در این راستا پاسخ
داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c