پیشگیری از اختلاس

نویسنده

چکیده

جرم اختلاس از جرایمی است که هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان ها و بر
کل نظام اقتصادی کشورها تحمیل می کند. پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان کاری مرتکبان و
عدم وجود آثار مادی، موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن گردیده است. شیوع ارتکاب چنین
جرایمی اساس و مشروعیت دولت ها و سازمان های مختلف را زیر سؤال می برد و بذر بی اعتمادی و بدبینی را
نسبت به آنها در جامعه می پراکند. بدین خاطر توسل به راهکارهای پیشگیرانه در درجه اول اهمیت قرار دارد.
اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور
همزمان نقش موثری در کنترل جرم اختلاس و سایر مفاسد مالی دارد. اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون
آن، گزارش دهی موارد فساد مالی، رسیدگی به دارایی کارمندان، شفافیت و مبارزه با جرایم تسهیل کننده
اختلاس، در زمره راهکارهای پیشگیری وضعی و شایسته سالاری، ارتقای فرهنگ عمومی و اخلاق حرفهای،
الگوسازی صحیح و . . . از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع جرم
اختلاس به اجرا گزارده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c