جرم یابی جعل اسناد

نویسندگان

چکیده

جرمیابی جعل اسناد، یکی از ماموریتهای مهم نیروی انتظامی میباشد. برای موفقیت در این ماموریت مهم ابتدا
بایستی سازما نها و افرادی که با اسناد با ارزش سروکار دارند، شاخصها و ویژگیهای اصلی تولید اسناد امنیتی را
خوب بشناسند و برای تولید اسناد خود صرفاً از شرکتهایی که در کار تولید و ساخت اسناد امنیتی تخصص و مهارت
کافی دارند استفاده نمایند. دراین صورت آمار وقوع جعل بسیار کاهش پیدا خواهد نمود و چنانچه جعلی واقع شود،
پلیس تخصصی با استفاده از فرایندهای بررسی سیستمی و همچنین تکنیکهای بررسی فنی و آزمایشگاهی، نسبت
به کشف جرم و شناسایی مجرمین اقدام خواهد نمود. در این تحقیق از تکنیکهای هردو روش کمی و کیفی همچون
بررسی اسناد، مصاحبه و مشاهده بهره گیری شده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسائی رو شهای نوین جرمیابی
جعل اسناد بوده که در مسیر دستیا‌بی به این هدف ابتدا چگونگی تولید اسناد ایمن تعیین، سپس شیوه های بررسی
و شناسایی و کشف اسناد جعلی تعیین و ارائه گردید. پس از تجزیه و تحلیل داد ه های جمع آوری شده از طریق بررسی
اسناد، مصاحبه با کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت اسناد وهمچنین مشاهده مشارکتی در
آزمایشگاه تحقیقات جنایی، داده های خوبی گردآوری گردید که ضمن پاسخ به سوالات تحقیق، منجر به ارائه مدلی
جدید برای مقابله با جعل اسناد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c