بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از دیدگاه پلیس

نویسندگان

چکیده

صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را آن جا انجام داده است و حاوی مدارک و شواهدی
ارزشمند است که برای پی جویی جرایم به کار می آید. اگرچه صحنه جرم شامل کلیه اماکنی است که مجرم در
آن مرتکب عمل مجرمانه میگردد می شود، از طرفی چون اشرف جرایم قتل می باشد، در این مبحث از این منظر
خاص به صحنه جرم می پردازیم. حال اگر پی جویی یک پرونده قتل منجر به شکست گردد، علت عمده آن را
باید در عدم دقت در بازرسی صحنه جرم جست وجو کرد. وقتی مأمور پی جویی به صحنه جرم می رسد عملیاتی
که در 15 دقیقه اول انجام می دهد سرنوشت جریان پرونده را از نظر شکست یا موفقیت تعیین خواهد نمود. در
بررسی صحنه جرم مربوط به قتل، اولین گام شناسایی هویت جسد می باشد؛ چون بدون شناسایی جسد نمیتوان
تحقیقات را آغاز نمود. همچنین بدون شناسایی هویت جسد امکان شناسایی قاتل هم امکان پذیر نیست. بعد از
شناسایی هویت جسد باید علت و انگیزه ارتکاب قتل شناسایی گردد و بعد از شناسایی هویت مقتول و انگیزه
ارتباط بین متهم یا متهمان و جسد نسبت به شناسایی قاتل اقدام گردد. هنگامی که جهت جست وجوی جسد
اقدام می شود همراه داشتن نیروی انسانی، تجهیزات و وسایل کافی و مدرن با حداکثر کیفیت کمک عظیمی
محسوب می گردد و زمانی میتوان مدعی شد که بررسی صحنه درست انجام گرفته است که فعالیت گروه تحت نظارت و هدایت قاضی تحقیق طبق اصول و برنامه های معلوم و منسجم صورت گرفته باشد. در این تحقیق سعی
داریم با بیان موضوعات مرتبط با صحنه جرم، موجب ساماندهی کشف قتل از طریق ایجاد فرآیندی تعریف شده
برای کارآگاهان باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c