جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه

نویسنده

چکیده

میزان جرائم در حوزه تلفن همراه رو به افزایش است. فناوری های جدید در حوزه تلفن
همراه و بخصوص کاربردهای فناوری اطلاعات شرایطی را بوجود آورده اند که دامنه اعمال
مجرمانه افزایش یابد. فناوری های جدید ارتباطی، سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه تلفن
همراه با سرعت زیادی در حال توسعه می باشند و فرصتهای بی شماری را برای عملیات خوب
و بد در اختیار کاربران قرار داده اند. کاربران صرفنظر از شغلی که دارند، بر حسب انگیزه، علاقه
و اهداف خود، قادر می باشند که با استفاده از چندصد هزار نرم افزار کاربردی تولید شده برای
تلفن همراه روشهای جدیدی را در امور زندگی، کار و تفریح خود تجربه کنند. سرعت توسعه
فناوری در حوزه تلفن همراه باعث شده است تا فرصت فرهنگ سازی و آشنایی عموم مردم
در استفاده مناسب از این پدیده برای مسئولین کشورها به اندازه کافی وجود نداشته باشد. به
همین دلیل مردم از طریق یکدیگر و یا از طریق تجربه شخصی به بعضی از قابلیتهای مثبت و
منفی تلفن همراه دست پیدا می کنند و معمولا با جرائم این حوزه نیز آشنا نیستند. در بعضی
از کشورها مانند انگلستان واحدهای مستقلی از پلیس مسئولیت جرائم تلفن همراه را به عهده دارند، با توجه به افزایش جرائم حوزه تلفن همراه، پیش بینی می شود که در آینده ایجاد چنین
واحدهایی در ساختار سازمانهای پلیسی سایر کشورهای جهان نیز مورد توجه قرار گیرد.
در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان جرائم تلفن همراه رو به افزایش است. امروزه بیش
از پنج میلیارد نفر از مردم جهان تلفن همراه در اختیار دارند که از این تعداد بیش از ٥٠
میلیون تلفن در اختیار مردم ایران قرار دارد. امروزه تقریبا در تمامی اتفاقات مجرمانه، نقش
تلفن همراه به عنوان یک ابزار جرم و یا کشف جرم در جهان مطرح است. پلیس آگاهی باید از
توانمندیهای تلفن همراه در کاربردهای مثبت و منفی در دو حوزه پیشگیری جرائم و برخورد
با جرائم آشنا باشد و با آموزش مردم به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کند. سرعت
توسعه تلفن همراه و افزایش قابلیتهای بیشمار آن در کنار محدودیتهایی که سازمانهای پلیسی
دارند، کار را برای پلیس سخت کرده است، مجرمان در بسیاری موارد توانمندی بیشتری، در
استفاده از امکانات پیشرفته تلفن همراه، نسبت به پلیس در انجام عملیات مجرمانه دارند.
یافتن راهکارهایی که بتواند توانمندی پلیس را بیشتر از مجرمان در این حوزه بنماید مورد
توجه سازمانهای پلیسی بوده است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی جایگاه جرائم حوزه تلفن همراه به فناوریهای موجود و
در حال توسعه که می توانند در توسعه وقوع جرم و روشهای پیشگیری و برخورد با آن موثر
باشند پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c