بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385)

نویسندگان

چکیده

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب وجرح، تخریب، اعمال منافی عفت
و ... از مصادیق جرایم به شمار می روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب های اجتماعی
قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است. مطالعه حاضر
برای بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد در استان اردبیل بین سالهای 1389-1385
صورت گرفته است. در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین استان اردبیل بین سالهای 1389-1385
بررسی گردیدند. اطلاعات لازم از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج
و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار Spssنتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
براساس یافته های تحقیق حاضر، بیشترین عوامل دخیل در وقوع قتل عمد در گستره
جغرافیایی و بازه زمانی تحقیق، بروز آسیب های اجتماعی از جمله نزاع و درگیری، اختلافات، مسایل اخلاقی، سرقت و انتقام موجب وقوع قتل عمد می شود. به عبارت دیگر وقوع پدیده های
اجتماعی با میزان وقوع قتل عمد دارای رابطه معناداری می باشد. با توجه به اینکه نزاع و
درگیری فردی بیشتر از سایر نزاع ها (خانوادگی- قومی قبیله ای ) باعث وقوع قتل عمد
می گردد، اختلاف ملکی در مقایسه با سایر اختلافات(خانوادگی- مالی) سبب روی داد قتل
عمد می شود، هیچ تفاوتی بین تاثیر سرقت به عنف با سایر سرقتها در وقوع قتل عمد مشاهده
نشد، انتقام بخاطر مسائل ناموسی بیشتر از سایر موارد انتقام موجب وقوع قتل می شود و هیچ
تفاوتی بین رویداد انحرافات اخلاقی افراد آشنا و غیر آشنا در وقوع قتل عمد دیده نمی شود فلذا
توصیه می شود که مسئولین به وظایف خود در قبال افراد مستعد عمل کرده و با رفع زمینه های
بروز آسیب های اجتماعی، عوامل ارتکاب قتل عمد را محو و نابود سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c