مدیریت امور جرم یابی

نویسنده

چکیده

مدیریت واحدهای جرم یابی را باید یکی از حوزه های بسیار مهم و در عین حال مغفول علوم
جرم یابی دانست. نبود یک مدیریت اثربخش موجب پایین آمدن کیفیت ادله فیزیکی، به تأخیر
افتادن فرایند بررسی های کارشناسی، به بن بست رسیدن برخی از پرونده های کیفری و نیز
سرخوردگی کارکنان و از بین رفتن انگیزه کاری آنان خواهد شد. مدیریت اثربخش و کارآمد یک
واحد جرم یابی نیازمند برخورداری از دانش و درکی عمیق نسبت به نقش آزمایش های علمی در
فرایند کشف حقایق جنایی است. مدیران جرم یابی باید نسبت به تعهدات خود در برابر کنشگران
این عرصه اعم از کارکنان و متخصصان، مدیران مافوق، پلیس، دادستان، قاضی، بزه دیده، متهم
و مردم وفادار باشند. آنها ضمن در نظر گرفتن تعهدات اخلاقی خود باید میان انتظارهای متفاوت
کنشگران این حوزه و محدودیت های موجود در منابع و امکانات تعادل و توازن برقرار کنند. در
این مقاله سعی شده است با بررسی جنبه های اصلی مدیریت امور جرم یابی، راهکارهایی برای
ارتقای کیفیت تحلیل های جرم یابی و جایگاه ادله علمی در نظام ادله اثبات دعوی ارایه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c