تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی

نویسنده

چکیده

جرایم اقتصادی به جهت تبعات سوء گسترده ای که در پی دارند از جمله مهمترین
ناهنجاری های اجتماعی به شمار می روند. با وجود این و علیرغم فرمان هشت ماده ای مقام
معظم رهبری به سران سه قوه و تأکید ایشان بر لزوم مبارزه قاطع و دقیق با مجرمان اقتصادی
بویژه در سطح کلان، تاکنون اقدامات اجرایی مناسبی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی صورت
نپذیرفته است. از جمله مهمترین دلایل عدم مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی تشتت موجود
در بین متولیان تحقیقات مقدماتی جرایم اقتصادی و فقدان یک مرکزیت توانمند، قانونی و
متمکن است. لذا با توجه به توان بالقوه لازم در ناجا به نظر می رسد این نیرو قابلیت تشکیل
چنین مرکزیتی را در قالب پلیس مبارزه با جرایم قتصادی دارد. بدین منظور مقاله حاضر که
بر گرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با همین عنوان است، با هدف بیان وضعیت فعلی
مبارزه با جرایم اقتصادی و تأثیرات تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با
جرایم اقتصادی، نگاشته شده است. در تدوین ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق، جمع آوری
اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و به منظور آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری (اهل خبره) نظر سنجی شده است.
سپس داده های خام با استفاده از نرم افزارspssتجزیه و تحلیل و برای بررسی آماری داده های حاصل از پژوهش، از روش آمار توصیفی استفاده شد که در نهایت فرضیات تحقیق
مورد تأیید قرار گرفته و مشخص شد که تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر هر دو بعد
مورد نظر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی یعنی تحقیقات مقدماتی و پیشگیری تأثیر مثبتی
دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c