روش تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه بر اساس تبدیل رژلت

نویسنده

چکیده

امروزه روش های تشخیص هویت بر اساس ویژگی های بیومتریک از اهمیت فراوانی برخوردار
شده اند. در این میان تشخیص هویت بر اساس بافت عنبیه به علت دقت بالا و امنیت بسیار
مطلوبی که توسط آن به دست می آید، از اهمیت خاصی برخوردار است. سامانه ارایه شده شامل
الگوریتم جداسازی عنبیه از تصاویر چشم مبتنی بر دو روش استفاده شده از عملگرهای شکل
شناسی و آستانه یابی است که می توانند مرزهای درونی و بیرونی عنبیه را به همراه مراکز و
شعاع های آن مشخص سازند. ناحیه استخراجی پس از نرمالیزه شدن، به یک نوار مستطیلی
با ابعاد ثابت نگاشت می شود. در نهایت با استفاده از تبدیل رژلت و استفاده از ضرایب مرحله
سوم تبدیل موجک یک بعدی، برای هر تصویر عنبیه، یک کد باینری تولید می شود. با استفاده
از یک طبقه بندی کننده شامل معیار فاصله های همینگ، کد به دست آمده از هر تصویر ورودی
با کدهای ذخیره شده در بانک اطلاعاتی مقایسه شده و با تعریف یک آستانه، تشخیص هویت
صورت می گیرد. نتایج به دست آمده با استفاده از چند نوع الگوریتم پیشنهادی در نهایت بر روی پایگاه تصاویر CASIA, درصد موفقیت حدود 97/596درصد و میانگین زمان 490میلی ثانیه را نتیجه داده است که نشان دهنده دقت و سرعت بالای الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c