یک روش بهینه برای سیستم شناسایی چهره ترکیبی مبتنی بر فیلتر گابور

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر، شناسایی چهره یکی از موضوعات مورد توجه در سیستم های بایومتریک
بوده است. ترکیب سیستم شناسایی چهره دوبعدی و سه بعدی یکی از روش های معمول برای
سیستم های تشخیص چهره است. بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه بر روی تصاویر
دوبعدی (بافت) چهره انسان انجام شده است، اما از آنجا که اطلاعات دوبعدی چهره بشدت
تحت تأثیر عوامل محیطی است، سیستم های شناسایی معرفی شده عمدتاً دارای دقت قابل
قبول در هنگام استفاده در کاربردهای واقعی نیستند. از این رو در سال های اخیر محققان به
استفاده از اطلاعات سه بعدی چهره روی آورده اند که در مقابل تغییرات محیط اطراف ثابت
هستند. هدف از انجام این پروژه، طراحی یک سیستم شناسایی چهره با استفاده از ترکیب
اطلاعات دوبعدی و سه بعدی بهینه مورد توجه این مقاله است. بنابراین، در این مقاله یک
الگوریتم ترکیبی تشخیص چهره مبتنی بر اطلاعات موجک گابور ارایه شده است. همچنین
جهت کاهش ابعاد تصاویر، الگوریتم های تحلیل اجزای اصلی و تحلیل جداکننده خطی به کار
رفته است. در روش پیشنهادی، سیستم دوبعدی و سه بعدی در مرحله تصمیم گیری با یکدیگر ترکیب شده و بر روی تصاویری با تغییر ژست اعمال شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد
که استفاده از سیستم ترکیبی نسبت به حالتی که از سیستم دوبعدی و سه بعدی بتنهایی
استفاده می شود، عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c