آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره

نویسندگان

چکیده

اختلاط خبره یکی از پرکاربردترین معماری ها در ترکیب خبره هاست. دراین ساختار
فضای مسئله به صورت پویا بین تعدادی از خبره ها بخش بندی می شود و در نهایت با ترکیب
خروجی های هر خبره، جواب نهایی به دست می آید. در این مقاله برای حل مسئله باز شناسی
چهره، با اعمال روش خوشه بندی فازی بر روی چهره های مجموعه آموزش، علاوه بر سعی
در نزدیک شدن به تعداد بهینه خبره ها، الگویی برای اعمال روش آموزش با معلم -در هدایت
بخش بندی پویا توسط اختلاط خبره ها- ارایه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد
با به کارگیری این الگو می توان با استفاده ترکیب تعدادی خبره با پیچیدگی پایین به نرخ
بازشناسی بالاتری دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c