ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای

نویسنده

چکیده

آشنای با ابزارهای که توسط مرتکبان جرم از آنها استفاده میشود، میتواند ما را در اتخاذ تدابیر مناسب در واکنش به جرم ارتکابی مساعدت نماید. این امر بویژه در مورد جرایم نوینی چون جرایم رایانه ای که ابزار و شیوه های به کار گرفته شده و ارتکابشان بسیار متفاوت از سایر جریام است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. علاوه بر انها، در جرایمی چون جرایم رایانه ای که درآنها وسیله یا شیوه ارتکاب حایز اهمیت میباشد و اصولاً درصورت عدم به کارگیری آنها اصلاً جرم رایانه ای محقق نخواهد شد؛ آشنایی با ابزارها و شیوه های مخرب را انهای از قبیل ویروسها و ترواهای نرم افزاری، مسلماً در تحلیل حقوقی و یا جرم شناختی جرایم مزبور، نقشی ویژه ای را ایفا مینماید لذا پر واضح است که روشهای مبتنی بر رایانه در ارتکاب این جرایم باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. علاوه بر اینها آشنایی با بد افزارهای مجرمانه نقش زیادی را در پیشگری از جرایم رایانه ای بویژه تخرب و تروریسم رایانه ای ایفا مینماید و این خود نشانگر آن است که هر کاربری خود میتواند عاملی مهم در پیشگری از وقوع جرایم را انهای باشد و با اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب عرصه را برای خرابکاران رایانه ای تنگ تر نماید. قانون جرایم رایانه ای نیز در این راستا به وضع مقرراتی چند پرداخته است و بدین سان گامی شاسته را در راستای مبارزه با ترویج استفاده از بدافزارهای رایانه ای برداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c