به کار گیری هوش تجاری به منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی(با تأکید بر نقش نیروی انتظامی)

نویسندگان

ریس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان

چکیده

فساد مالی اعتمادی را که لازمه هر فعالیت اقتصادی سالم درجامعه است، از بین میبرد و بر قانون اثر گذاشته و آن را به گونه ای متفاوت به اجرا در میآورد، شبکه توزیع درآمدها را در جامعه بر هم میزند و فاصله فقیر و غنی را افزایش میدهد. این پدیده همچنین هزینه های معاملات دولتی را افزایش و درآمد دولت راکاهش میدهد، میانگین رشد اقتصادی را بر هم زده و آن را کاهش میدهد. یکی از ریشه های مهم فساد مالی، فساد اداری است مبارزه با فساد اداری یکی از راهکارهای جهاد اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی ریشه های فساد اداری و سازمانی میپردازد. در این تحقیق به منظور تحلیل ریشه های فساد اداری و سازمانی از هوش تجاری در غالب یک الگوی پردازشگر اطلاعات استفاده شده است. هوش تجاری با توجه به رابطه ای که بین محیط و سازمان برقرار میکند، اطلاعاتی از عوامل منجر به فساد در یک اداره یا سازمان را مرتب و طبقه بندی میکند. نتایج الگو نشان میدهد که برای مبارزه و کنترل فساد اداری هیچ رویکرد واحدی نمیتواند به طرزی کارآمد از عهده مشکل برآید، بلکه ترکیبی از رویکردهای بازدارنده و ترمیمی آشکارا مورد نیاز است و موفقیت هرگونه ابتکار حقوقی منوط به وجود یک اراده قوی سیاسی و اجتماعی و نقش مؤثر قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با عوامل فساد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c